Eftersändning

Från Posthistoriska nätverket
Hoppa till: navigering, sök
Folkets Park hade egna etiketter

Eftersändning, Begäran om Eftersändning.(Forwarding)

Eftersändning av post har under årens lopp kunnat ske på flera olika sätt. Beställningen skrevs på Bl. 104 (1894) och senare på Bl. 330.(1900) Senare kom även Bl. 332 "Återkallelse av eftersändning". Förr skrev man oftast den nya adressen för hand på försändelsen, ofta tillsammans med ordet RETUR.

En del postanstalter har haft och har kanske fortfarande särskilda enradiga stämplar " EFTERSÄNDES ". En del företag t.ex. rederier hade egna stämplar "Eftersändning".Retur _____ känd från 1903

Den tidigast kända är från år 1907. Rödorange etikett med ordet Retur _____ ===>

Eftersändning


Stämplar med texten "Eftersändes" har funnits i många olika utföranden.Eftersändningsetikett Bl. 326


År 1920 kom så en blå etikett Bl. 326 med text "Eftersändes", att klistra på försändelsen . Den har också funnits i flera olika utföranden. Under 1964 infördes en ny numrering av alla Postens blankettnummer. Alla 3-siffriga blankettnummer blev 4-siffriga. Bl. 326 blev 2214.04. På de senare upplagorna finns prickade linjer för den nya adressen. Denna etikett förekommer även i gult papper.

Tillfällig och definitiv eftersändning

1968-03-01 infördes ett nytt eftersändningssystem (se Psn 1968/59). Ändringen innebär att det blir två olika slag: "Tillfällig" och "Definitiv". Tillfällig avgiftsbelägges med 4 kr. För tillfällig eftersändning fyller kunden i blankett Bl 2050.07 (röd) och för definitiv, blankett Bl 2050.01 (vit). Postens eftersändningsuppgifter finns på blankett 2214.01 för att sortering ska underlättas. Postens etikettenhet fyller i Eftersändningskort Bl 2214.22, samt skriver ut små gula etiketter. Återkallande av eftersändning görs på Bl. 2050.02


Eftersändning


1979 testades en ny typ av självhäftande etikett(se ovan). Testet föll väl ut och infördes. Alla lokala etikettenheter kunde nu själva låta skriva ut etiketter i stället för att manuellt skriva. En betydligt enklare lösning än den tidigare.

I "Instruktion för Poststationerna (P1) 1944" kan vi läsa: "Vid eftersändning till inrikes postanstalt av paket eller vanligt brevpostförskott sättes eftersändningsetikett, bl. 326, såväl på försändelsen som på tillhörande adresskort. När så anses behövligt, fästes dylik etikett även på vanlig brevförsändelse". Dessa tidiga etiketter torde vara mycket ovanliga.

En Lokalförsändelse som eftersändes som inrikesbrev måste tilläggsfrankeras. Ett inrikesbrev som eftersändes utrikes måste också tilläggsfrankeras annars blev dessa Lösenbelagda.


Automatisk Eftersändning

Automatisk Eftersändning

2009 återinkopplas Videojet (den svarta klartexten som tidigare fanns längst ned) för användning till den nya eftersändningsadressen.

Posten inför nu med hjälp av GLP, Gemensam LäsPlattform en automatisk eftersändning. Kund som har beställt eftersändning matas in i den gemensamma databasen. När maskinen läser den "flyttade" adressen, så skrivs den nya ned och utdelning sker efter den.

Den nya adressen printas nu med svart bläck nederst i försändelsen högra hörn och den gamla adressen syns som tidigare. Försändelsen ska delas ut enligt adressen nederst i högra hörnet.


Se även

Personliga verktyg